Samenstelling Dorpsraad Princenhage

De Dorpsraad Princenhage kent de volgende samenstelling:

Marian Verheij, voorzitter dagelijks bestuur

“Ik ben getrouwd met Jan en we hebben twee zoons, een dochter en twee kleindochters. Nadat we in 1986 in Princenhage zijn komen wonen, heb ik me al snel aangesloten bij de commissie West II. Wij wilden als nieuwe bewoners gehoord worden, er werd immers destijds alleen aan de kern van Princenhage gedacht. Wij pleitten voor speeltuinen, goede groenvoorzieningen en dat de wijk er netjes uitzag. In 2000 droeg Han Broeders, voorzitter van de Kulturele Kommissie Princenhage zijn functie over aan Jos Schlangen, waarbij de naam KKP veranderde in Dorpsraad. Beide heren zijn eens bij me komen praten met de vraag of ik lid van de Dorpsraad wilde worden. Zij vonden het belangrijk -en dat is het nog- om mensen uit alle geledingen vertegenwoordigd te zien in de Dorpsraad. Na een aantal jaren door Jos via zijn uitgebreide contacten in de gemeente en anderszins te zijn ‘ingewerkt’ droeg hij het stokje in 2007 aan mij over. Sinds die tijd zit ik eenmaal per maand de vergadering van de Dorpsraad voor en werk samen met enthousiaste en gezellige mensen, die u via deze rubriek heeft leren kennen”.
“Wij als Dorpsraad zijn er trots op dat we belangrijke zaken voor elkaar hebben gekregen, al moet je soms een lange adem hebben. Zo hebben we er jaren over gedaan om de herontwikkeling van het kerkplein en het pad voor elkaar te krijgen. De samenwerking met de gemeente is goed te noemen; ambtenaren strijden ervoor om knelpunten in de wijken en dorpen van de gemeente Breda, en dan met name Princenhage, alle aandacht te geven. Ons mooie dorp heeft dan ook in tien jaar tijd een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Denk daarbij o.a. aan het nieuwbouwproject Mastbosstraat, de heringerichte Haagsemarkt (wat een parel!), de plukroute, het Princenhaags Museum en de ontwikkeling van het cultuurlandschap, waaronder het Gele Huis. Ofschoon zich er steeds andere projecten aandienen, blijft de aanpak van de Dreef en de Liesbosstraat hoog op de prioriteitenlijst. Ik ben supertrots op alles wat de Dorpsraad tot nu toe voor Princenhage heeft kunnen doen en wat de toekomst betreft blijven we werken aan een nog mooier Princenhage”.
“Je kunt mijn werk voor de Dorpsraad rustig een hobby noemen. Verder houd ik van koken, diners organiseren voor iedereen die mij lief is, wandelen, fietsen, cultuur en lezen”.

Kees van den Heuvel, secretariaat dagelijks bestuur

“Ik ben 69 jaar geleden in Waalwijk geboren, opgegroeid in Dinteloord en volwassen geworden in Oosterhout. In 1976 ben ik in Oosterhout met Christa getrouwd. We hebben drie zoons en twee dochters die inmiddels hun eigen weg gekozen hebben. We genieten intens van onze twaalf kleinkinderen. Sinds 2003 wonen we in Princenhage. Al snel hadden we heel goede contacten in de straat. Tijdens een praatje met mensen uit de buurt liet ik me ontvallen dat ik Princenhage beter wilde leren kennen door eventueel wat vrijwilligerswerk te doen b.v. een bestuurlijke functie bij een vereniging. Een bewoner uit de straat, toen lid van de Dorpsraad, vroeg of secretaris van de Dorpsraad iets voor me zou zijn. Inmiddels ben ik, met veel plezier, al bijna 10 jaar secretaris. Regelmatig gaan Marian en ik samen op pad voor uiteenlopende zaken.
Inmiddels ben ik al drie jaar met pensioen. In mijn werkzame leven heb ik allerlei leidinggevende en technisch-commerciële functies vervuld in de truckbranche voor het merk DAF, de laatste vijftien jaar bij Van Tilburg-Bastianen DAF. Graag trekken wij er op uit naar allerlei landen, vaak met de caravan. Voor de ANWB begeleiden Christa en ik kampeerreizen. Maar ook thuis geniet ik volop van het werk in de tuin. Nog steeds zijn voor mij de dagen te kort”.
Merel Mulders, lid dagelijks bestuur

“Ik ben in 2011 in Princenhage komen wonen en ben toen door mijn toenmalige buurman gevraagd om me bij de Dorpsraad aan te sluiten. Ik kom oorspronkelijk uit Kruisland, een klein dorpje in de gemeente Steenbergen, opgegroeid in een boerengezin met drie zussen en een broertje. Als planoloog ben ik dagelijks met het ontwikkelen van steden bezig, eerst vanuit de provincie Noord-Brabant en nu vanuit de gemeente Breda. Ik woon met mijn twee kinderen (en twee katten) in de Laan van Mertersem, een fijne plek om te wonen. Ofschoon ik door privé omstandigheden een tijdlang minder actief in de Dorpsraad ben geweest, ben ik zoveel mogelijk betrokken gebleven.
Een van de eerste zaken waar ik in de Dorpsraad nauw bij betrokken was, betrof de herinrichting van de Dreef. Ik heb toen van dichtbij gezien hoeveel werk dat achter de schermen heeft gekost om een en ander voor elkaar te krijgen. En zo wachten er nog een aantal straten op een mooie herontwikkeling, waar de Dorpsraad zich hard voor maakt. De herinrichting van de Haagsemarkt, die momenteel in volle gang is, is een mooi voorbeeld van samenwerking van Dorpsraad en gemeente. Ik ben ook trots op de mooie evenementen die georganiseerd worden met hulp van vele vrijwilligers. In het kader van 75 jaar dorp in Breda zijn er veel mooie initiatieven opgepakt, waarbij gebleken is dat we samen veel voor elkaar krijgen in ons dorp. Ik hoop dat we dit saamhorigheidsgevoel vast kunnen houden en we samen een nog groener Princenhage kunnen creëren, gebouwen en tuinen met groen aankleden en bekleden”.
Niels Klep, penningemeester dagelijks bestuur

“Ik woon samen met mijn vrouw Vera sinds 2010 in Princenhage. Een geweldig dorp, waar wij ons thuis en bij betrokken voelen. Tijdens een verjaardagsfeestje bij mijn zus sprak ik Katelijn Gravemaker, notulist van de Dorpsraad en daar kwam naar voren dat de Dorpsraad op zoek was naar een penningmeester. Het leek me leuk om aan te haken en na overleg met voorzitter Marian Verheij ben ik drie maanden geleden ‘aangenomen’. Samen met secretaris Kees van den Heuvel heb ik de financiële stukken bekeken, waaruit bleek dat we er goed voor staan, waarna ik aan mijn taak kon beginnen. In de praktijk betekent dat het afhandelen van facturen, declaraties van de leden en subsidies van de gemeente, mee opstellen van het budget en het bijhouden van het financiële overzicht. Eenmaal per maand komen de leden van de Dorpsraad bij elkaar om lopende zaken te bespreken en het dagelijks bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Hoewel ik nog niet zo lang ‘meedraai’ kan ik zonder meer zeggen dat de onderlinge sfeer goed is.
Ik werk bij het Havenbedrijf in Rotterdam, waar ik me als Data Steward voornamelijk bezig houd met procesmanagement en kwaliteitsborging van geografische informatie. Verder ben ik daar binnen de ondernemingsraad actief als voorzitter van de communicatiecommissie en ben een tijd lid geweest van de financiële commissie. U ziet het, werken met cijfers is me niet vreemd en komt me goed van pas bij mijn vrijwilligerswerk in de Dorpsraad. Mijn hobby’s zijn divers. Ik houd van hardlopen, fitness, lezen, yoga en meditatie, om maar enkele zaken te noemen. Door mijn activiteiten bij de Dorpsraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de Princenhaagse gemeenschap”.
Jan Gommers, lid

“Sinds 1995 woon ik met mijn vrouw Janneke in Princenhage. Onze dochter Vera en zoon Ton zijn intussen uitgevlogen. In mei vorig jaar ben ik gestopt met werken. Ik werkte als burger voor Defensie, eerst bij het ingenieursbureau van Defensie en de laatste vier jaar voor het Rijksvastgoedbedrijf als bouwkundig ingenieur. Ik ben negen jaar bij Groen Wit actief geweest, waarvan enkele jaren als jeugdvoorzitter. Bovendien was ik zestien jaar collecteleider in diverse wijken van Breda voor het Diabetesfonds. Daarna zocht ik een andere uitdaging. Ik ontmoette Jos Schlangen bij Groen Wit, die me over de Dorpsraad vertelde. Het leek me interessant om intermediair te zijn tussen gemeente en inwoners van Princenhage, daarom heb ik me in 2014 bij de Dorpsraad aangemeld. Sinds die tijd werk ik samen met een leuke en enthousiaste club die verschillende disciplines vertegenwoordigt. Samen vormen we een hechte groep die professioneel geleid wordt door Marian Verheij. Binnen de Dorpsraad heb ik, samen met Karlien Klein van de werkgroep Buitenspelen, de renovatie van de Speeltuin in de Gielis Beijsstraat begeleid en momenteel de speeltuin in de burgemeester Luysterburghstraat, die bijna is afgerond. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep ‘Haagsemarkt’ en heb samen met Kok van der Weijden en Truus Goos (gemeente Breda) de toegankelijkheid van Princenhage in kaart gebracht. Bovendien ben ik penningmeester geworden van een nieuwe stichting ‘Virtueel Princenhage’, onderdeel van Princenhage Begroot, waar we met zes personen de historie, met name de verloren historie van Princenhage digitaal in een app willen onderbrengen. Uitgangspunt is gebouwen/objecten uit circa 1900 visueel 3D in beeld te krijgen, zodat met een VR-bril de historie van het monumentale Princenhage educatief teruggebracht kan worden.
Een van mijn hobby’s is muziek, wij bezoeken dan ook geregeld concerten. Sporten doe ik graag, een paar keer per week ga ik joggen en doe ook aan krachttraining. Onze gezamenlijke hobby is reizen, we hebben intussen al veel landen en steden bezocht”.
Joep van Dun, lid

Ik ben getrouwd met José Dirven. In 1975 zijn wij in Princenhage komen wonen. Dus je kunt me gerust een Princenhagenaar noemen. Ik ben afkomstig uit de Sportbuurt en José is een geboren Princenhaagse ( Laan van Mertersem).
Ik ben in 2006 door voormalig voorzitter Jos Schlangen gevraagd om bij de Dorpsraad te komen. Met huidig voorzitter Marian Verheij en Marius van Dongen ben ik een van de langstzittende leden van de Dorpsraad. Omdat ik Hoofd Publieksvoorlichting bij de gemeente Breda ben geweest had ik daar nogal wat contacten. Dat was handig om sneller binnen het gemeentelijk apparaat tot afspraken te komen. Zeker als het bestuurders betrof. Dat was de reden dat ik met Jos en later met Marian overleg had met wisselende wethouders over de ontwikkeling van Princenhage.
Samen met Marian ben ik verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van nieuws over de dagelijkse werkzaamheden van de Dorpsraad. Praktisch betekent dat het screenen van de notulen van onze vergaderingen en het daarna laten plaatsen op de website. Daarnaast bestaan er plannen om de communicatie in het algemeen te optimaliseren op grond van een communicatieplan van collega-lid Armin Floren.
Vanwege de contacten met de gemeente regel ik met de griffie (ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad) ieder jaar een rondtocht met de raad en de Dorpsraad door Princenhage. Dit om te laten zien wat er gerealiseerd is en waar de knelpunten liggen. Op deze manier krijgen de raadsleden een goed beeld van Princenhage, als mooiste dorp van Breda. Bovendien zorgt het directe contact soms voor een versnelling in de vaak moeizame procedures.
Samen met een club enthousiaste Princenhagenaars ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van het vierjaarlijks politiek café in de Koe in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn plannen om in 2020 een tussentijds café te organiseren. Wat is er na twee jaar (raad en college zitten in principe voor 4 jaar) terechtgekomen van de verkiezingsbeloften, die zijn gedaan bij het politiek café van 2018.
In ben al geruime tijd met pensioen maar één dag in de week werk ik als communicatiemedewerker bij de Grote Kerk van Breda. Het is een eenvoudige creatieve bijdrage aan het belang van het behoud van het mooiste monument dat Breda rijk is. Verheugend is het daarom dat het aantal Vrienden van de Grote Kerk, die de kerk financieel steunen, op bijna 2000 staat!
Mijn hobby’s zijn tweemaal per week tennissen en in het winterseizoen mag ik graag met vrienden een carambole maken in het gezellige buurtcafé de Marckhoek.
Tot slot, de Dorpsraad is een hardwerkend gezelschap met een hart voor Princenhage en een goede neus voor de wensen van de inwoners. Zeker in de huidige samenstelling is een goede mix gevonden van ervaren mensen en, wat heel belangrijk is, enthousiaste jongeren.
Marius van Dongen, lid

“In 1975 zijn wij in Princenhage komen wonen. Ik ben al bijna vijftig jaar getrouwd met Els. We hebben een zoon en een dochter en twee kleinkinderen.
Op 27 april 2007 kreeg ik ‘een lintje’ omdat ik 20 jaar bestuurslid van de Koe was en me ingezet had voor verscheidene andere activiteiten, zoals de W-groep en de hobbyclub. Bij die gelegenheid uitte Jos Schlangen op zijn eigen welbespraakte wijze het idee ‘dat ik wel zou passen in de Dorpsraad’. En zo geschiedde. Mijn betrokkenheid bij de Dorpsraad heeft na al die jaren niet aan enthousiasme ingeboet. Zo ben ik momenteel actief bezig met o.a. het centrumplan, historisch visueel Princenhage en verscheidene sociale activiteiten binnen de Dorpsraad. Samen met Myrjam van Dorst en Arjan Koreman hebben we de portefeuille ‘Zorg voor elkaar’. Elke maand is er in de Dobbelsteen een sociaal café, waarvoor ik samen met Marten Voetman invulling aan geef door mensen uit te nodigen die komen praten over alle aspecten in de gezondheidszorg. Dat zijn goed bezochte en interessante netwerkbijeenkomsten aangaande alle zorg in Zuid-West-Breda. Op dit moment heeft vooral de jeugdzorg extra aandacht nodig. Door een gezamenlijke aanpak hopen we de grootste problemen te kunnen oplossen c.q. reduceren.
In 1975 ben ik als arbeidstherapeut voor psychiatrische patiënten in het Laurensziekenhuis in Ulvenhout gaan werken. Dat werk ben ik door fusies op verschillende plekken blijven doen tot mijn pensioen in 2006 in het Amphia/Langendijk. Sindsdien doe ik vrijwilligerswerk zoals nu sociëteit Doel-Punt, de pluktuin, Cultuur in Princenhage/Het Gele Huis, Dorpsplatform etc. Aan specifieke hobby’s kom ik niet toe, maar wil graag wat fietsen, lezen en schilderen”.
Het is goed om te zien en te merken dat de Dorpsraad door gezamenlijk overleg zaken voor elkaar krijgt waar Princenhage trots op kan zijn.
Myrjam van Dorst, lid

“Ik was dertien toen we naar Princenhage, waar mijn vader was geboren, verhuisden. Ik werd lid van Scouting Sint Martinus en zo leerde ik Princenhage al snel goed kennen. Toen ik echtgenoot Cees leerde kennen, was het duidelijk dat we niet uit Princenhage weg wilden. Ik was al vrijwilliger bij de reddingsbrigade, maar wilde ook meer bij Princenhage betrokken worden. Arjan Koreman vroeg mij bij de Dorpsraad te komen, waar ik ja op heb gezegd. Mijn taak in de Dorpsraad is zorg en welzijn (goed te combineren met mijn werk als wijkverpleegkundige). Momenteel ben ik in verband met persoonlijke omstandigheden even niet actief als lid van de Dorpsraad. Als ik straks weer actief kan zijn zou ik me heel graag sterk willen maken om activiteiten te organiseren voor het project “samen dementievriendelijk” om het voor deze groeiende groep dementerende Princenhagenaars wat gemakkelijker te maken in de maatschappij. Wat volgens mij oplevert dat dit ook breder gedragen kan worden.”
Ik ben wijkverpleegkundige en werk bij Thebe wijkverpleging in Princenhage. Heerlijk om te werken waar ik ook woon, zodat ik gemakkelijker verbindingen kan maken tussen personen en organisaties, zowel voor de Dorpsraad als voor mijn werk. Mijn hobby’s zijn lezen, koken en borduren, bovendien ben ik als vrijwilliger actief bij de Tien van ’t Aogje (bestuurslid) en de Avondvierdaagse (verkeersregelaar).
Martijn Kegler, lid

“Ik ben getrouwd met Marieke en wij hebben twee kinderen: Thijmen (11) en Lukas (9). 11 Jaar geleden zijn we in Princenhage komen wonen. Hoe ik bij de Dorpsraad gekomen ben? In het kader van het wijkplan werd de werkgroep duurzaamheid opgericht. Daar ben ik voor gevraagd omdat ik regelmatig twitterde over duurzaamheid. Inmiddels staat deze werkgroep bekend als Duurzaam Dorp Princenhage. Via de werkgroep en wat goede woorden van Piet Lambregts ben ik vervolgens bij de Dorpsraad gekomen. Ik ben actief in de werkgroep Duurzaam Dorp, waarin we actief bezig zijn geweest met het stimuleren van de verduurzaming van woningen en hebben we een bijdrage geleverd aan Princenstroom. Tevens werken we aan de verduurzaming van de Dobbelsteen en willen op korte termijn aan de slag met groene daken. Daarnaast ben ik een van de aanjagers geweest van de burgerbegroting Princenhage begroot, betrokken bij de werkgroep centrum Princenhage en beheer ik de sociale media van de Dorpsraad.
In het dagelijks leven werk ik als projectleider buitengebied bij Rho adviseurs, een adviesbureau op alle vakgebieden binnen de ruimtelijke ordening. In het dagelijks leven ben ik door het land bezig met het maken van visies en plannen voor de leefomgeving, daarom vind ik het ook leuk om actief betrokken te zijn bi mijn omgeving. Mijn voornaamste hobby is hardlopen, waar ik bij Sprint o.a. voor train. Ik ben een echte doorloper en loop graag halve en hele marathons”.
Arjan Koreman, lid

“In 2005 ben ik in Princenhage bij mijn partner Maarten van der Rijt komen wonen en ervaarde dat als een warm bad: ik werd meteen in de gemeenschap opgenomen. Dan wil je op een gegeven moment ook je steentje bijdragen door vrijwilligerswerk te gaan doen. In 2008 heb ik me aangesloten bij de Dorpsraad, waar ik de portefeuille zorg en welzijn beheer met speciale aandacht voor de ouderen. Zo volgden en volgen wij de ontwikkelingen op de voet wat betreft voorzieningen voor ouderen in Princenhage, op dit moment met name het te bouwen verpleeghuis op het terrein van het afgebroken Haga. Een en ander vloeit voort uit mijn werk als beleidsmedewerker bij Surplus Welzijn, waar ik me bezig houd met mantelzorg, familieparticipatie, maatschappelijke diensttijd voor jongeren en mensen met dementie. Vooral dat laatste is een steeds groter maatschappelijk probleem geworden, mede omdat 70% van de dementerenden (noodgedwongen) thuis moet blijven wonen. Dat vergt bewustwording van en begrip voor de naasten in de omgeving van de mensen met dementie. Ook daar is de Dorpsraad alert op. Buiten het voornoemde zit ik ook in de kermiscommissie van de Dorpsraad. Wij willen deze, in samenwerking met de Princenhaagse verenigingen, nieuw leven inblazen”.
“Twee maal per week ga ik sporten, en zowel mijn partner als ik houden van fietsen en wandelen. Onze favoriete vrijetijdsbesteding is om er met de caravan op uit te gaan en zo de mooiste plekjes op te zoeken om te kamperen”.
Katelijn Gravemaker, lid - Notulist

Katelijn ontvangt mij in haar theesalon/vintagewinkel Tea(Cup)Cake aan de Magelhaensstraat met een kopje thee. Drie dagen in de week is zij in de winkel, die zij eind september 2018 opende. “Samen met mijn man Isaak ben ik in 2011 in Princenhage komen wonen.Ik kom uit de buurt van Amsterdam en Isaak uit Breda. Samen kwamen we terecht in een gezellig en rustig dorp, waar we ons snel thuis voelden. Mijn man werkte al in Breda en ik kon aan de slag bij een buurgemeente, waar ik voor drie dagen aangesteld werd als Wmo-consulente (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hier werk ik nog steeds.
Bij Marian Verheij meldde ik me eind 2016 met de vraag of ik iets voor de Dorpsraad kon betekenen. Dat kon, graag zelfs, de Dorpsraad had wel behoefte aan een notuliste. “Vanaf januari 2017 notuleer ik de maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad in de Dobbelsteen en natuurlijk de jaarlijkse Algemene Vergadering in de Vlaamse Schuur van de Koe. Behalve het notuleren van de vergaderingen houd ik ook de actielijst bij. Ik vind het nog steeds leuk vrijwilligerswerk, waarbij je steeds meer mensen leert kennen”.
Katelijn houdt van lezen, tuinieren en reizen, waarbij Engeland haar favoriete bestemming is. “Mijn theesalon en vintagewinkel is geboren uit liefde voor vroeger tijden en goede thee. Ik vind het leuk deze liefde met anderen te delen. Mensen kijken met een glimlach van herkenning of verwondering rond, drinken een kopje thee en gaan, al dan niet met een nostalgische aankoop, weer weg”.